1. Ogólne
Firma Artline International zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji formy, wymiarów i materiałów swoich produktów, niezależnie od informacji podanych w katalogu.

Jeśli sprzedaż odbywa się drogą korespondencyjną, określony zostanie okres, w ciągu którego ta oferta będzie ważna. W tym okresie ceny i specyfikacje techniczne określone w ofercie nie mogą ulec żadnej zmianie. Niniejsze ogólne warunki regulują wszystkie nasze sprzedaże i mają pierwszeństwo przed innymi warunkami zakupu, za wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków ze strony naszej.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z niejednoznacznym i nieodwołalnym przyjęciem niniejszych warunków sprzedaży i gwarancji. Nie mamy pełnomocnika wśród naszych sprzedawców detalicznych, są oni samodzielni pod względem handlowym i ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Dlatego ich klienci powinni uważać ich za jedynych odpowiedzialnych za wszelkie zobowiązania, które mogą podjąć nasi sprzedawcy detaliczni.

2. Ceny
Ceny podane są w EURO (€) w naszych magazynach lub sklepach i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Koszty wysyłki lub transportu ponosi klient. Faktura jest wystawiana na podstawie obowiązującej ceny w dniu wysyłki.

3. Warunki płatności
Nasze produkty są zawsze sprzedawane za gotówkę i bez żadnej zniżki. Nasza siedziba podejmie wszelkie decyzje dotyczące ewentualnego udzielenia ułatwienia płatności. W przypadku braku płatności lub opóźnienia w płatności możemy wstrzymać wysyłki z własnej inicjatywy.
Kary umowne w wysokości 15% niespłaconych kwot będą automatycznie naliczane po 8 dniach od terminu zapadalności, bez konieczności wcześniejszego wezwania do zapłaty. Obowiązujący jest oprocentowanie ustawowe obowiązujące w dniu dostawy towarów.

4. Prawo własności
Produkty pozostają naszą własnością do momentu całkowitego ich opłacenia (produkt i akcesoria). Przekazanie tytułu nakazującego zapłatę przez klienta nie stanowi płatności w rozumieniu tej klauzuli. W przypadku niezapłacenia, niezależnie od terminu, roszczenie do towarów może zostać zgłoszone, uznając niespłacone towary za te, które są w posiadaniu nabywcy.

Te środki nie wpływają na odpowiedzialność nabywcy od momentu opuszczenia naszych lokali przez nasze produkty. Do pełnej zapłaty (produktu i akcesoriów) nabywca nie ma prawa odsprzedawać i/lub przerabiać nabytych od nas towarów/

4a. Wygaśnięcie klauzuli rozwiązującej
Jeśli nabywca nie dokona zapłaty należnych kwot, sprzedaż ulegnie automatycznemu anulowaniu, jeśli nasza firma uzna to za konieczne, za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. W tej klauzuli będzie zawarte powiadomienie, nie wyłączając prawa naszej firmy do dochodzenia odszkodowania od dotyczonego klienta.

5. Wysyłka i terminy dostawy
Wymagane terminy dostawy mają zawsze charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie naliczamy kar ani odszkodowań, jeśli ustalone daty zostaną przekroczone. Jeśli wartość transakcji z klientem przekracza 500 EUR, zostanie podana maksymalna data dostawy produktu.

Przekroczenie tego terminu umożliwia konsumentowi anulowanie zakupu produktu bez żądania odszkodowania. Wyjątkowe przypadki, zwane "siłą wyższą", są zastrzeżone dla nas i uprawniają nas do czasowego wstrzymania wysyłki zamówień na czas trwania tych wyjątkowych przypadków lub siły wyższej.

Koszty wysyłki za każdą przesyłkę (za pomocą poczty, przewoźnika lub ekspresu) są zawsze ponoszone przez klienta. Odbiorca ponosi wszelkie ryzyko związane z towarami podczas transportu. W razie potrzeby może on złożyć reklamację przeciwko przewoźnikowi. Wszelkie ewentualne skargi należy więc zgłaszać na piśmie przewoźnikowi przy dostawie. Należy do nas przesłać kopię tej reklamacji w ciągu ośmiu dni, w przeciwnym razie żadne reklamacje nie będą uwzględniane.

6. Wykorzystanie prawa do odstąpienia. Standardowe zwroty i wymiany.
Artykuł L121-20 kodeksu konsumenckiego stanowi, że klient ma prawo do ustawowego terminu 14 dni od dnia otrzymania produktu, aby go zwrócić nietkniętego bez ponoszenia jakichkolwiek kar. Aby poznać szczegóły związane z odesłaniem naszych produktów, skontaktuj się z nami drogą mailową.
Koszty zwrotu wysyłki ponosi kupujący, niezależnie od przyczyny zwrotu.

Nie akceptujemy żadnych zwrotów artykułów od klienta bez wcześniejszego porozumienia z naszej strony, z wyjątkiem określonych poniżej informacji dotyczących sprzedaży korespondencyjnej.
Bez naszej wcześniejszej zgody odrzucimy wszelkie przesyłki docierające do nas.
W przypadku żądań wymiany koszty ponownej wysyłki pokrywa klient, który jest zobowiązany zwrócić produkt w stanie nowym i w oryginalnym opakowaniu.

Zwrot produktu przez klienta musi nastąpić w ciągu ośmiu dni po akceptacji żądania zwrotu. Po tym okresie żadne wymiany nie będą dokonywane.

Artykuły muszą być zwrócone w idealnym stanie, wraz z akcesoriami, zapakowane i opakowane w oryginalny sposób oraz wraz z oryginalną fakturą zakupu. Spełnienie tych warunków spowoduje, że Artline International zwróci klientowi w terminie siedmiu (7) dni od daty otrzymania paczki zwrotowej kwoty zapłacone przez klienta i odpowiadające wartości zwróconych produktów, z wyłączeniem kosztów dostawy.
Akceptowane będą tylko produkty zwrócone w nowym stanie, kompletnie, w oryginalnym opakowaniu, w idealnym stanie do sprzedaży i wraz z oryginalną fakturą zakupu.
Żadne niekompletne, używane, uszkodzone, zniszczone lub których oryginalne opakowanie zostało uszkodzone nie będą przyjmowane, wymieniane ani zwracane.

7. Gwarancja
Produkty I-Extruder są objęte gwarancją na okres 2 lat.
Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów I-Extruder. W przypadku produktów dostarczonych przez innych producentów, obowiązuje gwarancja udzielana przez producenta tych produktów.
W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej w okresie gwarancji, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy przez nas, bez żadnych kosztów dla klienta, z wyłączeniem kosztów wysyłki.
Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, nieprawidłowym montażem lub naprawą przez osobę nieuprawnioną.
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek reklamacji związanej z wadliwym produktem, należy skontaktować się z nami drogą mailową, podając szczegóły reklamacji oraz załączając zdjęcia lub filmy, które potwierdzą wadę.

8. Rozwiązanie sporów
W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących sprzedaży, strony będą dążyć do ich rozwiązania w drodze mediacji lub innych procedur alternatywnych rozwiązywania sporów.
W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, wszelkie spory podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla naszej siedziby.